LP.

INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W REJESTRZE

1 Nazwa zbioru danych Zbiór danych osobowych klientów Agencji Reklamowe No.One
2 Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany. Krzysztof Kubacki Agencja Reklamowa No.One, ul. Boya Żeleńskiego 19/3, 95-100 Zgierz REGON: 101-341-444
3 Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania – w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu
4 Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art.31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi Dane osobowe zostały powierzone na podstawie stosownej umowy powierzenia danych osobowych.
5 Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych. Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących, Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa: art. 23 ust. 1 pkt 1, 3, 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
6 Cel przetwarzania danych w zbiorze Realizacja umów, rozliczenia finansowo księgowe
7 Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze Klienci dokonujący zakupów towarów lub usług w Krzysztof Kubacki Agencja Reklamowa No.One
8 Zakres danych przetwarzanych w zbiorze Imię i nazwisko, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej,

NIP, osoba do kontaktu, telefon służbowy, mail służbowy, dane

dotyczące zakupu towarów/usług, numer rachunku bankowego, dokumentacja potwierdzająca dokonanie zakupu lub wykonanie usługi.

9 Sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą Od podmiotów, których dane dotyczą
10 Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja czy dane ze zbioru są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa Dane nie są udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na

podstawie przepisów prawa

11 Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym

dane mogą być przekazywane

Dane nie są przekazywane odbiorcom danych
12 Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego Dane nie są przekazywane do państw trzecich
13 Data wpisania zbioru do rejestru 24.06.2016
14 Data dokonania ostatniej aktualizacji  31.12.2016